Nasze cele

 

Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Nasze cele:

 • Ścisła współpraca personelu zatrudnionego w żłobku w tworzenie rocznych programów dydaktyczno- wychowawczych żłobka.
 • Stworzenie warunków zbliżonych do środowiska domowego.
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu – poprzez udzielanie rzetelnej informacji o dziecku przez opiekunów grupy
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Nauka poprzez zabawę uwzględniająca potrzeby i możliwości dziecka.
 • Stymulowanie dzieci do wszechstronnego rozwoju.
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego, zainteresowań, zdolności i talentów.
 • Nauka samodzielności.
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się u dzieci.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
 • Rozwijanie u wychowanków cech takich jak: wiara we własne możliwości, zaradność, otwartość, empatia, odporność emocjonalna, umiejętność współdziałania itp.
 • Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianie nawyków właściwych.
 • Wprowadzanie w świat życia społecznego.