Ważna informacja

                                                                                       Skierniewice, 29.12.2021r.

 

Prosimy o przekazanie, do dnia 14 stycznia 2022 r.  zaktualizowanej  karty dziecka.

 

Karta znajduje się na stronie żłobka w zakładce:
do pobrania
https://www.zlobekskierniewice.pl/do_pobrania.html

 

Prosimy o przekazanie karty do sekretariatu żłobka – rodzice dzieci ze żłobka ul. Rawska 58, do Kierowników Filii- rodzice dzieci z filii żłobka.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270), zwana dalej „Ustawą”.

Zgodnie z art. 48 Ustawy rozszerzeniu uległ zakres danych osobowych, które zobowiązany jest przedstawić rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką
w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna, o dane dotyczące:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Cel zaktualizowania danych:

Przedmiotowe dane, jak również pozostałe dane wskazane w art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 1901) przetwarzane będą wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 Ustawy.

 

 

 

                                                                                                                    Dyrektor żłobka


więcej informacji tutaj:  https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia