Żłobek wznowił działalność 20 maja

Prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

 

 

Zasady działania żłobka

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

    Skierniewice, 15 maja 2020r.

                                                 

 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach
Nr 5 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

 

 

Podstawa prawna do zarządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r.    (Dz.U. z 2020 poz. 779) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi, w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2020 r).

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§1

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach wprowadza Procedury Bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

§2

 

Procedury obowiązują rodziców oraz wszystkich pracowników żłobka.

 

§3

Procedury wprowadza się na okres od  20 maja 2020r. do odwołania.

 

 

§4

Wykaz procedur stanowią załączniki do zarządzenia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5