Informacja o RODO

Skierniewice, dnia 25 maj 2018 roku

 

            Szanowni Państwo,

            w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować o sposobie postępowania z danymi osobowymi w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Iskierka” w Skierniewicach, oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

            Poniżej zatem kilka szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych  - zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Iskierka” w Skierniewicach (96-100) ul. Rawska 58 - dalej „Administrator”.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@zlobekskierniewice.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (46) 880 9292 lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Inspektorem Danych Osobowych jest Kamil Suplewski – rodo.wdrozenia.iod@gmail.com.
 4. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a), oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu rekrutacji dziecka do Żłobka, oraz sprawowania nad nim opieki,
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem,
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i  zakresu rachunkowości;
 4. Art. 6 ust.1 lit. d) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;
 6. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
 1. Pani/Pana dane osobowe, oraz dane osobowe dziecka przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, lecz podanie ich jest niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. W takim wypadku sprawowanie opieki nad dzieckiem przez Żłobek przestanie być możliwe. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, a także podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit.e) lub f) RODO.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 6. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Żłobek narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania.

 

            Mogą Państwo w naszej siedzibie uzyskać wgląd do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Iskierka” w Skierniewicach, a także zapoznać się z nią klikając w link poniżej.

            Oczywiście w razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Iskierka" w Skierniewicach z dnia 18.11.2019r wprowadzono doprecyzowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

W Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ,,ISKIERKA" w Skieniewicach został powołany Inspektor Danych Osobowych (IOD).

Kamil Suplewski
ul.Wańkowicza 4/27, 96-100 Skierniewice
rodo.wdrozenia.iod@gmail.com
506 577 332